تحقیق و توسعه

وظیفه اصلی گروه تحقیق و توسعه عبارت است از، ساخت و کشف دانش نوین پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعهٔ محصولات، پروسه‌ها و خدمات ارزشمند و جدید. این مهم در گروه رسانه‌ای اروند به دو شکل صورت می‌پذیرد. اول توسعه‌ی عمومی شامل ارتقای مستمر کیفیت در خدمات و دوم توسعه‌ی موضوعی.