رسالت سازمانی

گروه رسانه‌ای اروند بر آن است هم در فعالیت و مشاوره‌ی تجاری و هم در فعالیت فرهنگی برآن است با مطالعه‌ی دقیق قشر هدف و ایجاد راهکارهای موثر مبتنی بر اصول روانشناسی تجاری و فرهنگی نسبت به حصول بهترین نتیجه برای مشتریان خویش قدم بردارد.